Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Aktualną i obowiązującą wersję niniejszego Regulaminu sprzedaży usług przez Internet można znaleźć na stronie www.damianmaciuszek.pl .

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Składając zamówienie w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów, w tym konsumentów. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.

 

Definicje

 

§ 2

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się znaczenie pojęć:

 

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem: www.damianmaciuszek.pl;

Serwis – strona internetowa www.damianmaciuszek.pl., zawierająca platformę e -Learningową

Usługodawca – Podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu którym jest: platforma szkoleniowa „Angel of Poland”, działająca pod firmą „ANGEL OF THE WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” numer NIP 7011178745 z siedzibą przy UL. NOWOGRODZKA 64 / 43 w Warszawie

Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:

adres poczty elektronicznej: damian@damianmaciuszek.pl;

Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

E-kurs – materiały w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF, zamieszczone w Serwisie, do których dostęp może zostać odpłatnie bądź nieodpłatnie udostępniony Klientowi;

Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;

Umowa – Umowa o świadczenie Usługi;

Usługa – świadczona przez Usługodawce na rzecz Klienta usługa polegająca na udostępnianiu Klientowi dostępu do Platformy e-learningowej zawierającej kursy w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF i Abonamentów;

Okres Abonamentowy – wynosi 1 miesiąc lub 1 rok począwszy od dnia otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania opłaty za Usługę przez Klienta;

Opłata / Cena – określona przez Usługodawcę należność pieniężna za Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta okresu abonamentowego;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. Poz. 683 z późn. zm.);

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. Poz. 922 z późn. zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);

Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. Poz. 459 z późn. zm.).

 

Zamówienia – zawarcie umowy

 

§ 3

 

Aby uzyskać dostęp do Usługi Klient rejestruje Konto Klienta w Serwisie.

Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Klienta w Serwisie.

Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Usługodawca potwierdza wiadomością e-mail.

Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę

Rejestrując konto Klienta w Serwisie Klient będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.

 

Ceny i płatności

 

§ 4

 

Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.

Jeżeli po upływie okresu Abonamentowego Klient nie opłaci dostępu do Usługi, dostęp do Usługi zostaje zablokowany a Umowa o świadczenie Usługi rozwiązana.

Klient nie ma obowiązku zawarcia Umowy o świadczenie Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.

§ 5 

 

Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

 

Prawa autorskie

 

§ 6

 

Treści zamieszczone na Serwisie oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Serwis, stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez zgody autora.

 

Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 

§ 7

 

Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. 

Usługodawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Usługodawcy przed jego upływem.

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Serwis uznaje się moment pierwszego korzystania z Serwisu po uiszczeniu opłaty.

W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Serwis usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie zawierają umowy jako konsument.

 

Warunki świadczenia usług

 

§ 8

 

Korzystanie z Serwisu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera z dostępem do sieci Internet i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari -w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 06.03.2020 r. 

Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie.

Prawa i obowiązki usługodawcy, odpowiedzialność

 

§ 9

 

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi dostępu do Serwisu- platformy e-learningowej zawierającej kursy w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF.

Klientowi nie przysługuje prawo pobrania – zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdującego się w Serwisie, ani w pełnej postaci ani w częściach.

 

§ 10

 

Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, Klient jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

Usługodawca dołoży wszelkich starań aby System działał w sposób ciągły i niezakłócony.

Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Systemu celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Systemu. 

Usługodawca podejmuje starania, aby poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem, drogą mailową lub poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem Panelu Administracyjnego, z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych przerwach technicznych w świadczeniu Usługi.

 

§ 11

 

Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane w Systemie wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania z Usługi, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją nieuprawnionych osób zgodnie z Polskim prawem.

 

Reklamacje

 

§ 12

 

Klient ma prawo zgłaszać reklamacje, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.

Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres mailowy damian@damianmaciuszek.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy.

Reklamacje zostają rozpatrzone w ciągu 7 dni kalendarzowych

 

§ 13

 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w systemie;

opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;

podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej na której występuje wskazany problem;

Usługodawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego – stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

Reklamacje dotyczące wsparcia technicznego, pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania innego niż System, nie podlegają uwzględnieniu. 

Ochrona Danych Osobowych

 

§ 14

 

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca. 

Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Klientów do przetwarzania danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z:

Ustawą o ochronie danych osobowych;

Ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tej ustawy. 

Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Klientów o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę. 

 

§ 15

 

Usługodawca ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje obejmujące nazwy kont klientów z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Klienta, którego informacje te dotyczą. 

Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Klienta właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Klienta nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Klienta. 

 

§ 16

 

W ramach Umowy Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

imię;

nazwisko; 

adres zamieszkania/prowadzenia działalności;

nazwa firmy;

adres poczty elektronicznej;

nr telefonu kontaktowego;

NIP;

Udostępnianie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. 

Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. 

 

§ 17

 

Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych, podmiotowi Surmacki&Co. Ltd., prowadzącemu platformę www.weblucy.com w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi.

Usługodawca przetwarza powierzone przez Klienta dane osobowe jedynie w celu ich przechowywania i nie decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych przez Klienta. 

Wszystkie dane osobowe Klientów zgromadzone na serwerach udostępnianych w ramach Usługi w Serwisie przez Usługodawce, będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

 

§ 18

 

W przypadku rozwiązania, lub wypowiedzenia Usługi lub innym przypadku zakończenia świadczenia tej Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych Klientów z serwerów, wraz ze wszystkimi istniejącymi kopiami tych baz, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Usługi. 

 

Postanowienia Końcowe

 

§ 19

 

Każda ze stron Umowy uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie, na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Abonamentowego. 

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, uiszczone Opłaty na poczet kolejnych Okresów Abonamentowych, nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 20

 

Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.

Usługodawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu.

O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę poprzez:

umieszczenie w Serwisie informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian oraz nowej treści Regulaminu;

umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu w Panelu Administracyjnym;

wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji;

Wiadomość zawierająca zestawienie zmian Regulaminu zostanie utrzymana w Serwisie i Panelu Administracyjnym, przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

§ 21

 

W terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie regulaminu w sposób wskazany w § 24 ust. 3 pkt 1-3, Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie, strony obowiązuje nowy Regulamin.

Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres Usługodawcy.

Usługodawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

Strony dopuszczają złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie wiadomości e-mail wysłanej przez Klienta na adres mailowy Usługodawcy.

 

§ 22

 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywać w sposób polubowny, bądź przez mediację. 

Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy ogranicza się do równowartości 1 (jedno)-rocznej Opłaty z tytułu jej świadczenia. Ograniczenie to nie dotyczy Klientów będących Konsumentami. 

 

§ 23

 

Regulamin nie wyklucza prawnych możliwości pozasądowego rozwiązania sporu z Konsumentem, z których Konsument może skorzystać zgodnie z Polskim porządkiem prawnym.

 

§ 24

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.